คู่มือการใช้

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลทั่วไป

จิราพร วรรณรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพุทลุง

โทร.074-609600 ต่อ 2108 หรือ 083-183-7159

E-mail wannarak1@hotmail.com


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร

กฤษดา สุวรรณการณ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพุทลุง

โทร.074-609600 ต่อ 2512

E-mail skrisda@tsu.ac.th

Facebook page https://www.facebook.com/posntsu