คู่มือการใช้

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา จำนวนที่รับ และสถานที่อบรม
สาขาวิชา ระดับชั้นที่สมัครได้ จำนวน สถานที่อบรม
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3* 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5** 35 คน
ฟิสิกส์ ม.3 - ม.5 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพัทลุง
35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เคมี ม.3 - ม.5 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ชีววิทยา ม.3 - ม.5 35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง
35 คน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตูลวิทยา
* ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2548
** ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 - กรอกใบสมัคร
- ผู้สมัครปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลด้วยตัวเอง
6-23 กรกฎาคม 2561 นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลด้วยตนเอง
ได้จนกว่าจะชำระเงิน
ในขั้นตอนที่ 3
2 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน
3 วิธีการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล
นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน
1. รวบรวมเงินโอนผ่านธนาคาร/ธนาณัติออนไลน์/เงินสด
2. ครูแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ http://www.posn.sci.tsu.ac.th/school
6-31 กรกฎาคม 2561
4 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล จะบันทึกในวันทำการถัดไป เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน จะบันทึกหลังจากศูนย์ สอวน.ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561  
5 นักเรียน/ครู ตรวจสอบการชำระเงิน 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561  
6 เจ้าหน้าที่ให้เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ 3 - 10 สิงหาคม 2561  
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 สิงหาคม 2561  
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 14-24 สิงหาคม 2561  
กำหนดวัน เวลาสอบ
วัน เดือน ปี เวลา วิชา
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
เวลา 13.30 - 16.30 น. เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์