ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 - กรอกใบสมัคร
- ผู้สมัครปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลด้วยตัวเอง
7-21 กรกฎาคม 2559 นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลด้วยตนเอง
ได้จนกว่าจะชำระเงิน
ในขั้นตอนที่ 3
2 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน
3 วิธีการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล
นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ชำระเป็นกลุ่มๆ
1. รวบรวมใบชำระเงิน
2. รวบรวมเงิน โอนผ่านธนาคาร
3. ส่งสำเนาใบโอนเงินและใบชำระเงินของผู้สมัครทั้งกลุ่ม มาที่ ศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน (กรณีโรงเรียนรวบรวม)
1. นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน พร้อมแนบเงินส่งครูที่รับผิดชอบ
2. ครูพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครจากเว็บไซต์ (ดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากเว็บไซต์)
3. ครูรวบรวมเงินโอนผ่านธนาคาร
4. ครูส่งสำเนาโอนเงินและรายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินตามใบโอน มาที่ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9-25 กรกฎาคม 2559
4 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล จะบันทึกในวัน(ทำการ)ถัดไป เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ชำระเป็นกลุ่ม จะบันทึกหลังจากศูนย์ สอวน.ได้รับใบโอนและใบชำระเงิน
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน จะบันทึกหลังจากศูนย์ สอวน.ได้รับใบโอนและรายชื่อผู้ชำระเงิน
11-27 กรกฎาคม 2559  
5 นักเรียน/ครู ตรวจสอบการชำระเงิน 12-28 กรกฎาคม 2559  
6 เจ้าหน้าที่ให้เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ 29-31 กรกฎาคม 2559  
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 สิงหาคม 2559  
8 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 11-28 สิงหาคม 2559  
9 สอบคัดเลือก 28 สิงหาคม 2559  
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 18 กันยายน 2559