คู่มือการใช้

สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ได้ที่เว็บไซต์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://posn.sat.psu.ac.th

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์