คู่มือการใช้

สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ได้ที่เว็บไซต์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://www.posn.sat.psu.ac.th/

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์