คู่มือการใช้

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
สาขาวิชา สถานที่อบรม และจำนวนที่รับ
สาขาวิชา ระดับชั้น สถานที่อบรม จำนวน ที่รับ (คน) สมัครแล้ว (คน)
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.5 - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35 1072
- ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 35 770
ดาราศาสตร์ (ม.ต้น) ม.1 - ม.3* - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35 970
ดาราศาสตร์ (ม.ปลาย) ม.3 - ม.5** - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 35 592
ฟิสิกส์ ม.3 - ม.5 - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพัทลุง 35 454
- ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 35 609
คอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.5 - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 35 504
- ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนราธิวาส 35 355
เคมี ม.3 - ม.5 - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 35 725
- ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 35 1069
ชีววิทยา ม.3 - ม.5 - ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตรีพัทลุง 35 1761
- ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสตูลวิทยา 35 1739
* ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2549
** ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ
ลำดับ ขั้นตอน วันที่ หมายเหตุ
1 - กรอกใบสมัคร
- ผู้สมัครปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลด้วยตัวเอง
8-23 กรกฎาคม 2562 นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลด้วยตนเอง
ได้จนกว่าจะชำระเงิน
ในขั้นตอนที่ 3
2 นักเรียนพิมพ์ใบชำระเงิน
3 วิธีการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล
นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสแกนบาร์โค้ดผ่านแอพ SCB Easy
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน
1. รวบรวมเงินโอนผ่านธนาคาร/ธนาณัติออนไลน์/เงินสด
2. ครูแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ http://www.posn.sci.tsu.ac.th/school
8-26 กรกฎาคม 2562
4 เจ้าหน้าที่บันทึกการชำระเงิน
- ชำระรายบุคคล จะบันทึกในวันทำการถัดไป เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ชำระผ่านครูที่โรงเรียน จะบันทึกหลังจากศูนย์ สอวน.ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
9 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2562  
5 นักเรียน/ครู ตรวจสอบการชำระเงิน 9 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2562  
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 สิงหาคม 2562  
7 นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 14-24 สิงหาคม 2562  
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 23 กันยายน 2562  
กำหนดวัน เวลาสอบ
วัน เดือน ปี เวลา วิชา
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
เวลา 13.00 - 16.00 น. เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์